КРЕДИТНИ РЕШЕНИЯ:

РЪКОВОДСТВО ЗА КРЕДИТOПОЛУЧАТЕЛЯ

 

Как да водим успешни преговори за финансиране, рефинансиране и преструктуриране на фирмени кредити

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение

1. Преглед на основните теми

2. Зоната на възможни споразумения с банката

2.1. Точката на отказ на банката

2.1.1. Небанкабилни фирми и проекти

2.1.2. Неподходящи сектори

2.1.3. Неподходяща срочност и/или размер

2.1.4. Репутационни рискове

2.1.5. Лоша комуникация от клиента  към банката

2.1.6. Неточна интерпретация на комуникацията и мотивите на банката

2.2. Позициониране в зоната на възможните споразумения

2.2.1. Подготовка за създаване на отлично първо впечатление

2.2.2. Преговори с няколко банки едновременно

2.2.3. Търсене на алтернативи на банковото финансиране

2.3. Какво трябва да запомните от тази глава 

3. Преглед на базовите знания във финансите: времева стойност на парите, основни финансови отчети

3.1. Времева стойност на парите

3.2. Основни финансови отчети

3.2.1. Баланс

3.2.2. Отчет за приходите и разходите        

3.2.3. Отчет за паричния поток

3.2.4. Отчет на собствения капитал

3.2.5. Каква е връзката между Баланса, ОПР и ОПП

3.3. Как банката ще използва финансови отчети, за да прецени дали да рефинансира даден кредит?      

3.4. Какво трябва да запомните от тази глава?

4. Бизнес план и финансови прогнози 

4.1. Съдържание на бизнес плана

4.2. Примерни финансови прогнози

4.2.1. Стъпки при изготвянето на финансовите прогнози

4.3. Критичният анализ на банката и стратегията на кредитополучателя

4.4. Какво трябва да запомните от тази глава?

5. Индикативна оферта от страна на банката

5.1. Какво представлява Индикативната оферта/Termsheet

5.2. Каква е ролята на индикативната оферта в преговорите?      

5.3. Какво трябва да запомните от тази глава?

6. Парите и тяхната цена

6.1. Историческо развитие на парите, кредитите и лихвата

6.2. Централната власт и лихвите

6.2.1. Евроейската централна банка

6.2.2. Федералният резерв на САЩ

6.3. Лихвени индекси

6.3.1. Юрибор (Euribor)

6.3.2. Либор (Libor)

6.3.3. СОФИБОР

6.3.4. Какъв ще бъде лихвеният индекс на вашия кредит?

6.4. Лихвени очаквания и лихвени криви

6.5. Бъдещето на парите,  лихвите и финансите

6.5.1. Колко далеч стигат иновациите: Биткойн

6.5.2. Поглед в краткосрочен план на нивата на финансиране в еврозоната и у нас

6.6. Какво трябва да запомните от тази глава?

7. Кредитното решение     

7.1. Ролята на различните банкови отдели в кредитния процес

7.2. Кредитна политика

7.3. Частите на кредитното предложение

7.4. Как могат да се променят условията на вече одобрен кредит?

7.5. Какво трябва за запомните от тази глава?

8. Кредитният рейтинг 

8.1. Какъв е вашият рейтинг според рейтинговата агенция и вашата банка?

8.2. Какъв е рейтингът на вашата банка и какво означава това за вас?

8.3. Какво трябва да запомните от тази глава?

9. Кредитна документация

9.1. Договорът за банков кредит

9.2. Договор за залог

9.3. Какво трябва да запомните от тази глава?

10. Обезпечения

10.1. Какво представлява оценката на обезпеченията при различните видове активи?

10.2. Каква е стойността на актива?

10.3. Какво представляват оценителите?

10.3.1. Какво е лицензиран оценител?       

10.3.2. Кои са лицензираните оценители в България?    

10.3.3. Колко ще струва оценката на вашия имот?

10.3.4. Как се изчислява дисконтовият фактор?

10.4. Недвижими имоти

10.4.1. Дисконтирани парични потоци при недвижими имоти

10.4.2. Подход на остатъчната стойност при оценка на терен        

10.5. Какво трябва да запомните от тази глава?

11. Проблемни кредити. Преструктуриране и предоговаряне

11.1. Рапортуване и следене на обслужването на кредита от страна на банката

11.2. Разсрочване

11.3. Намаляване на лихвата

11.4. Капитализиране на лихвата

11.5. Доброволна замяна на дълг срещу собственост

11.6. Демонстрация на ефекта от различните видове преструктуриране на един и същи кредит: разсрочване, намаляване на лихвата, капитализиране на лихвата

11.7. Регулаторни съображения на банката в процеса на преструктуриране        

11.8. Другите съображения на банката

11.9. Какво трябва да запомните от тази глава?

12. Проектно финансиране      

12.1. Области на приложение на проектното финансиране

12.2. Основни действащи лица и договори

12.3. Разпределение и смекчаване на риска при проектното финансиране

12.4. От какво се интересуват кредиторите?

12.5. Как банките преценяват дали рискът на проекта е приемлив за тях?

12.6. Дю Дилиджънс

12.7. Обезпечения при проектното финансиране

12.8. За или против проектното финансиране?

12.9. Какво трябва да запомните от тази глава?

13. Хеджиране на лихвата по дългосрочни кредити чрез лихвен суап

13.1. Принципна схема на лихвения суоп между банка и клиент

13.2. Договорът за лихвен суоп

13.3. Случаи, в които се използват лихвените суопове

13.4. Предсрочно прекратяване на договор за лихвен суоп

13.5. Какво трябва да запомните от тази глава?

14. Банкови кризи и банкови скандали

14.1. Финансови измами чрез обещаване на доходност: Пирамиди и мулти-левъл схеми

14.2. Вътрешни врагове

14.2.1. Ник Лийсън и Барингс Банк

14.2.2. Сосиете Женерал и Джером Кервиел

14.2.3 Квеку Адоболи и ЮБиЕС

14.3. Институционални манипулации и нарушаване на правилата

14.3.1. Манипулацията на Либор

14.3.2 БНП Париба и финансиране на тероризма

14.4. Тотални банкови провали

14.4.1. Крахът на Леман Брадърс и началото на финансовата криза от 2008 г.

14.4.2. Корпоративна Търговска Банка (КТБ)

Заключение     

Приложение 1  Времева стойност на парите в excel

Приложение 2  Типов договор за кредит

Приложение 3  Типов договор за залог